Villkor

HOLISTAL ANVÄNDARVILLKOR

Dessa villkor (Villkor) reglerar din åtkomst till och användning av tjänsten (enligt definitionen nedan) och eventuella recept, information, text, videor, foton eller annat material som förekommer på tjänsten (sammantaget innehållet).

Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda tjänsten. Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avstå från att använda tjänsten.

1. Tjänsten 

1.1 Holistal är ett varumärke som ägs och märks av Holistal AB, dess webbaserade och mobila applikation som gör det möjligt för användare att bland annat registrera sig, göra en personlig bedömning, välja mål, utföra åtgärder, aktivera utmaningar och samla poäng (Tjänsten).

1.2 Tjänsten drivs av Holistal AB, reg. Nej. 556900-9169 (Holistal).

1.3 Tjänsten kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande till dig och Holistal förbehåller sig rätten att upphöra (permanent eller tillfälligt) att tillhandahålla Tjänsten (helt eller delvis) till dig eller till användare i allmänhet och kanske inte kan tillhandahålla dig med förvarning.

2. Tillgång till och användning av tjänsten

2.1 Registrering

2.1.1 För att få tillgång till eller använda Tjänsten behöver din arbetsgivare ett undertecknat och giltigt avtal med Holistal. Tillträde till företagsadministratörer ges av representanter på Holistal AB. Tillgång till mobilapplikationer för slutanvändare på företag ges av företagsadministratörer. Mobilapplikationen kan laddas ner på App Store eller Google Play.

2.1.2 När du skapar ett konto måste du tillhandahålla vissa personuppgifter och upprätta ett användarnamn och ett lösenord. 

För företagsadministratörer måste följande tillhandahållas vid registrering och aktivering:

  • För-och efternamn
  • E-post
  • Telefonnummer

För mobilapplikationer måste informationen som tillhandahålls i första hand lämnas till företagsadministratören för vitlistning (aktivering). Följande personuppgifter samlas sedan in av Holistal:

  • E-postadress
  • Antal poäng kopplade till e-postadressen

2.2 De personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Dina personuppgifter, inklusive ditt namn, e-postadress, all information som du fyller i för att skapa en profil i vår ansökan används för nedanstående ändamål

  • Nyhetsbrev
  • Personligt stöd
  • Personlig coaching: användarbehörighet för åtkomst till personlig information behövs och endast begränsat till den coach som godkänts av individen
  • Fakturering
  • Journalföring av finansiella transaktioner i enlighet med gällande svenska skatte- och redovisningslagar

Skulle du besluta dig för att du inte längre vill ta emot kommunikation kan du avbryta prenumerationen på nyhetsbrev och du har alltid rätt att kontakta oss för att få din e-post eller annan data borttagen från våra system. För att göra det, vänligen kontakta oss på support@holistal.com eller klicka på opt-out/unsubscribe nedan i nyhetsbrevet.

2.3 Samlad information om användare och besökare

Vi samlar in information och statistik kollektivt om alla besökare på alla plattformar som slutanvändare och kunder använder. Vi använder endast sådana uppgifter i aggregerad form och är icke-personliga. Denna information hjälper oss att avgöra vilket fortsatt utvecklingsarbete som kan vara mest fördelaktigt för våra användare och hur vi kontinuerligt kan förbättra våra tjänster för att skapa en bättre helhetsupplevelse.

2.4 Din rätt till information och radering

2.4.1 Du har rätt att när som helst be oss om en kopia av den information som vi har om dig. Om du vill göra en begäran om information, vänligen kontakta support@holistal.com. Du har också rätt att när som helst be Holistal AB att sluta använda din information eller att radera den.

2.5 Licens

2.5.1 Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger Holistal dig en icke-exklusiv och icke-överlåtbar enanvändarlicens för att ladda ner och installera en kopia av applikationen till din mobila enhet, surfplatta och/eller dator, och för att komma åt och använda tjänsten, endast för ditt eget personliga bruk.

2.5.2 Du får inte: (i) kopiera, modifiera eller distribuera Tjänsten för något syfte; (ii) överföra, underlicensiera, leasa, låna ut, hyra ut eller på annat sätt distribuera tjänsten till tredje part; (iii) dekompilera, bakåtkonstruera, demontera eller skapa härledda verk av Tjänsten; (iv) göra tjänstens funktionalitet tillgänglig för flera användare på alla sätt; (v) försöka komma åt, manipulera eller använda icke-offentliga områden av Tjänsten, Holistals datorsystem eller liknande; (vi) samla in och använda information, såsom andra användares namn, riktiga namn, e-postadresser, tillgänglig via tjänsten för att överföra oönskad reklam, skräppost, spam eller annan form av uppmaning; (vii) använda tjänsten för något kommersiellt syfte eller till förmån för någon tredje part; eller (viii) använda tjänsten på något olagligt sätt, för något olagligt syfte eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor.

3. Avgifter 

3.1 Om inte annat avtalats ska arbetsgivaren till användaren ersätta Holisital för Tjänsten enligt de avgifter som anges i anbudet. Holistal kan ta ut avgifter för användningen av vissa funktioner i Tjänsten. Alla avgifter kan ändras när som helst. 

3.2 Om inte annat avtalats faktureras avgifter för en period av tre månader i förskott. Fakturor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Holistal har rätt att efter skriftligt meddelande justera betalningsvillkor.

4. Immateriella rättigheter

4.1 Ägande

Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor äger Holistal och dess licensgivare exklusivt alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till tjänsten, inklusive alla associerade immateriella rättigheter. Du får inte ta bort, ändra eller dölja några meddelanden om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken eller andra äganderättsmeddelanden som ingår i eller medföljer tjänsten.

4.2 Intrångspolicy

4.2.1 Holistal respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att användare av Tjänsten gör detsamma. Du ansvarar för att se till att användningen av tjänsten inte gör intrång i någon immateriell rättighet (inklusive tredje parts).

4.2.2 Om du tror att ditt verk har kopierats och lagts upp på tjänsten på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, skicka ett e-postmeddelande till support@holistal.com med informationen som anges i Holistal's från tid till annan gällande intrångspolicy.

5. Inga garantier

5.1 Du bekräftar och samtycker till att Tjänsten och allt innehåll tillhandahålls till dig i "i befintligt skick" och på en "SOM TILLGÄNGLIGT". Utan att begränsa det föregående avsäger sig Holistal uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, relaterade till tjänsten inklusive utan begränsning garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång och alla garantier som uppstår ur affärer eller användning av handeln. Din användning av Tjänsten sker således efter eget gottfinnande och risk.

5.2 Holistal kommer inte att ansvara för någon skada på din dator, mobila enhet, surfplatta eller dator, förlust av data eller annan skada som beror på din användning av tjänsten. Holistal lämnar ingen garanti för att Tjänsten kommer att uppfylla dina krav eller vara tillgänglig på en oavbruten, säker eller felfri basis.

5.3 Vidare ger Holistal inga utfästelser eller garantier avseende riktigheten, sanningshalten, fullständigheten eller tillförlitligheten av något innehåll som tillhandahålls genom tjänsten, någon information, produkter eller tjänster som marknadsförs eller visas genom tjänsten eller några transaktioner som ingåtts genom tjänsten. Innehållet, inklusive recepten och all relaterad information och kommentarer som görs tillgänglig via tjänsten är endast i informationssyfte och är inte avsedd att vara (och utgör inte) kostråd eller rekommendationer specifikt för dig och inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriven, erhållen från Holistal eller genom tjänsten kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges häri. Holistal tar inte ansvar för att behandla några medicinska tillstånd. Om du har ett medicinskt tillstånd; eller tillhör en riskgrupp; i en förfas av ett medicinskt tillstånd måste du rådgöra med din läkare/läkare innan du använder tjänsten. Du är ensam ansvarig för all din kommunikation och interaktion med andra användare av Tjänsten.

6. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer Holistal inte att hållas ansvarigt gentemot någon användare för någon förlust eller skada, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med med tjänsten eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av tjänsten och/eller något innehåll.

7. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Holistal, dess styrelseledamöter och anställda oskadliga från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter, inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden, som härrör från eller på något sätt har samband med din tillgång till eller användning av tjänsten eller ditt brott mot dessa villkor.

8. Uppsägning

8.1 Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att avaktivera ditt konto eller genom att meddela Holistal om uppsägning genom att skicka e-post till support@holistal.com. 

8.2 Om du bryter mot något av dessa villkor kommer Holistal att ha rätt att stänga av, inaktivera eller avsluta din åtkomst till eller användning av tjänsten, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig. Holistal kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din åtkomst eller användning av tjänsten. 

8.3 Eventuell avstängning eller uppsägning kommer inte att påverka dina skyldigheter gentemot Holistal enligt dessa villkor (inklusive, utan begränsning, äganderätt, gottgörelse och begränsning av ansvar), som till sin natur och sitt sammanhang är avsedda att överleva en sådan avstängning eller uppsägning.

8.4 Holistal förbehåller sig också rätten att undersöka brott mot någon av dessa villkor och/eller involvera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala användare som bryter mot villkoren. Du bekräftar att Holistal inte har någon skyldighet att övervaka din åtkomst till eller användning av tjänsten men har rätt att göra det i syfte att driva tjänsten för att säkerställa att du följer dessa villkor, eller för att följa tillämplig lag eller beställningen eller kravet av en domstol, förvaltningsmyndighet eller annat statligt organ.

9. Allmänt

9.1 Holistal kan när som helst revidera dessa Villkor genom att meddela i samband med att du får tillgång till Tjänsten eller genom andra kommunikationsmedel. Genom att fortsätta att komma åt eller använda tjänsten efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Vissa av bestämmelserna i dessa villkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på Tjänsten.

9.2 Arbetsgivaren ansvarar för användarens användning av Tjänsten och eventuella brott mot Villkoren. 

9.2 Holistals underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

9.3 Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt.

Om du har några frågor angående våra användarvillkor, vänligen kontakta support@holistal.com